(English) PioneerHorizontalVerticalTransformingTechnology

فناوریHVT (افقی تبدیل عمودی)

فناوری اول در جهان ، حق انحصاری ثبت شده HVT (افقی تبدیل عمودی) از پایونیر یک سیستم ساب ووفر میکرو ارتفاع را برای تولید خروجی باس و صدای با کیفیت كه با سیستم ساب ووفر معمولی برابر است، را فراهم می كند.