(English) Illumination Timer

زمان سنج روشنایی

شما می توانید دیمر روشن و خاموش را برای یک زمان خاص ( به عنوان مثال به ترتیب برای رفتن به خانه و رفت و آمد) بر اساس شیوه زندگی تان تنظیم كنید، بنابراین لازم نیست كه دیمر را بارها و بارها در همان زمان معمول به صورت دستی فعال یا غیرفعال كنید.