(English) Pioneer multilayer mica matrix cone Technology

لایه بندی چندگانه Mica Matrix مخروطی

یک سطح حاوی تلق نسوز به درستی موجب حفظ سفتی برتر و كاهش داخلی مخروط می شود. عقب آن باعث استفاده عالی از نور، مواد مقاوم در برابر آب می گردد. مواد مختلف با دقت ، به منظور ایجاد یك دریچه فوق العاده سبك و سفت برای باز تولید واضح صدا با پاسخگویی عالی ، حساسیت و یك درجه مناسب از دست دادن داخلی ترکیب شده اند.