(English) Universal Steering Wheel Control

کنترل عمومی روی فرمان

اکنون شما می توانید از دکمه ها بر روی فرمان ماشین خود برای کنترل عملکردهای خاص گیرنده ماشین استفاده كنید. راه اندازی ساده است. فقط نام تجاری ماشین خود را در برنامه از پیش تنظیم شده گیرنده تان انتخاب کنید تا به صورت خودکار از سازگاری کنترل اصلی فرمان ماشین تان با سیستم اطمینان حاصل شود.