(English) Pioneer wired remote input Technology

كنترل ورودي از راه دور

شما هم اکنون می توانید بعضي از عملكردهاي خاصی گيرنده را براي کنترل دکمه ها بر روي فرمان تخصيص بدهيد. کاربر می تواند از کنترل اصلي فرمان خودرو استفاده کند. با انتخاب نام تجاری خودرو در تنظیم HU، می توان آنها را به آسانی تنظیم کرد.